Elever som stannar hemma från skolan kan missa viktig undervisning, falla efter i sina studier och få svårt att uppnå sina framtidsmål. Men att kalla dessa elever för ”hemmasittare” kan leda fel, enligt, Tobias Forsell, doktor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Läs hans artikel i ”forskning.se ”här.

Skolfrånvaro beror på olika faktorer.

Som psykisk hälsa, familjeproblem eller dålig skolmiljö. Men jag anser det finns hopp om att få dessa elever tillbaka till skolan och hjälpa dem att nå sina mål.

För det första är det viktigt att förstå att skolfrånvaro inte är ett val som eleverna gör utan ett symptom på andra problem i deras liv. Den forskning jag sett visar att elever som lider av ångest, depression, dyslexi eller andra hälsoproblem har större risk att vara frånvarande från skolan. Dessutom kan familjeproblem, som skilsmässa eller sjukdom, också påverka elevers förmåga att delta i skolan. För vissa elever kan skolan till och med vara en plats där de känner sig otrygga eller utsatta för mobbning.

Men jag anser det finns hopp om att hjälpa dessa elever att komma tillbaka till skolan och klara av sina studier. En viktig faktor är att skapa en trygg och stödjande skolmiljö där eleverna känner sig välkomna och accepterade. Detta kan innebära att skolan måste vidta åtgärder för att förhindra mobbning och trakasserier och ge eleverna tillgång till resurser och stöd, såsom rådgivning eller stödjande program.

En faktor som kan hjälpa elever tillbaka

Är att ge dem nytt hopp om att klara av sina studier och uppnå sina mål. Detta kan innebära att ge eleverna möjlighet att delta i program som ger dem extra stöd och hjälp, såsom extra handledning eller mentorprogram. Det kan också innebära att uppmuntra eleverna att delta i aktiviteter utanför skolan, såsom idrott eller konst, som kan hjälpa dem att hitta sina passioner och mål. Detta är inte bara vad jag tror utan det är forskare runt om eniga kring.

Forskning visar också att det kan vara till hjälp att involvera föräldrarna i processen att hjälpa eleverna att återvända till skolan. Föräldrarna kan spela en viktig roll i att identifiera orsakerna till elevernas skolfrånvaro och hjälpa dem att hitta lösningar på problemen. De kan också arbeta med skolan för att skapa en plan för att hjälpa eleverna att komma tillbaka och klara av sina studier.

Slutligen kan sägas att det

Är det viktigt att undvika att använda negativa eller stigmatiserande termer som ”hemmasittare” när man talar om elever som är frånvarande från skolan. Istället bör man se dessa elever som individer som behöver stöd.

Jan-Erik Lindblom

Författare

Jan-Erik Lindbloms Enskilda Firma | + posts

Skribent, Copywriter, översättare bosatt strax utanför Sundsvall